23. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 22. redne seje, dne 18.10.2017

Zapisnik

Zapisnik 3. izredne seje, dne 15.11.2017

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
23. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 20. decembra 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnikov 22. redne in 3. izredne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del

Gradivo

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica

Gradivo

Amandma št. 1 k Sklepu

Priloga

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trzin - prva obravnava

Gradivo

5. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin - skrajšani postopek

Gradivo

6. Sklep o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017

Gradivo

7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin - druga obravnava

Gradivo

8. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2018 v Občini Trzin

Gradivo

9. Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2018 in predlog Cenika za Odsev za leto 2018

Gradivo

10. Spremembe in dopolnitve Načrta ravanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2018

Gradivo

11. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019

Sklep in uvodna obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem

Grafične priloge

12. Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev in sklep

Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2018

Spremembe Proračuna OT za leto 2018 in Predlog Proračuna za leto 2019 - splošni del

Spremembe Proračuna OT za leto 2018 in Predlog Proračuna za leto 2019 - posebni del

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2018-2021

Obrazložitev Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018

Priloge

13. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2019 - prva obravnava

Uvodna obrazložitev

Sklep in Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2019

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2019-2022

Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2019

Priloge

14. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • predstavnik podjetja AS Teprom, d.o.o., g. Andrej POGLAJEN, projektant načrta zunanje in prometne ureditve za DZiR, g. Peter BERGLEZ, Standard d.o.o. ter odgovorni vodja projekta in projektant načrta arhitekture za DZiR, g. Davorin POČIVAŠEK, Počivašek, d.o.o., vsi k 1. točki dnevnega reda, 
  • predstavnica podjetja Realis informacijske tehnologije, d.o.o., ga. Ana STIPLOŠEK, k 7. točki dnevnega reda,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 

 Župan Občine Trzin

     Peter LOŽAR