24. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 23. redne seje, z dne 20.12.2017

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
24. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 14. februarja 2018 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 23. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev z načrtovano investicijo v gradnjo regionalne kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana

Uvodna obrazložitev in sklep

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Obvezna razlaga 24. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13 in 3/16)

Gradivo

4. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

Gradivo

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trzin - druga obravnava

Gradivo

6. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

Grafična priloga

7. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2017

Gradivo

8. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2018

Gradivo

9. Seznanitev z dokončnima poročiloma nadzornega odbora

Gradivo

10. Volitve in imenovanja:Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namest. predsednice in članov ter namest. članov OVK;Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekon.cene vrtca

Gradivo

Priloge

Vabljeni

  • ga. Barbara STRAJNAR, Občina Kamnik, k 1. točki dnevnega reda,
  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 

 Župan Občine Trzin

     Peter LOŽAR