25. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 23. redne seje, z dne 21.12.2017

Zapisnik

Zapisnik 24. redne seje, z dne 14.02.2018

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
25. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 14. marca 2018 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnikov 23. in 24. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - strateški in izvedbeni del (2SD OPN), dopolnjen osnutek - prva obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Obrazložitev OPN, Odlok o OPN - strateški del, Odlok o OPN - izvedbeni del

Tabele k odloku, Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN Občine Trzin-izvedbeni del dop.os

OPN - izvedbeni del - čistopis

Kartografski del

Okoljsko poročilo

Okoljsko poročilo - dodatek

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin

Gradivo

4. Seznanitev s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad porabo sredstev Kulturno umetniškega društva Franc Kotar Trzin za leto 2016

Gradivo

5. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2018

Gradivo

6. Mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Trzin, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje

Gradivo

Priloga

Vabljeni

  • ga. Judita THALER in ga. Katarina DALLA VALLE, predstavnici podjetja Urbi d.o.o. in ga. Mojca HRABAR, predstavnica podjetja Oikos d.o.o., k 1. točki dnevnega reda,
  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

  

  Župan Občine Trzin

      Peter LOŽAR