26. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 25. redne seje, z dne 14.03.2018

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in ZSPDSLS-1), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
26. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 25. aprila 2018 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 25. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2017 in Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2017

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo Zdravstvenega doma Domžale za leto 2017

Poročilo o delu ambulante za bolezen dojk in Poročilo o delu specialno pedagoške službe v ZD Domžale

Letno poročilo o delovanju Programa Svit v letu 2017

2. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2017 in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2017

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo o izvajanju pomoči na domu v OT za leto 2017

Letno poročilo CAT za leto 2017

3. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Roje za leto 2017; Knjižnice Domžale za leto 2017; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2017; Glasbene šole Domžale za leto 2017 in Osnovne šole Trzin za leto 2017

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo OŠ Roje za leto 2017

Poročilo Knjižnice Domžale za leto 2017

Poročilo Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2017

Poročilo Glasbene šole Domžale za leto 2017

Poročilo OŠ Trzin za leto 2017

4. Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in pokritju presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca Žabica

Gradivo

Priloga

5. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2017 in Predlog cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2018

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo Centra za socialno delo Domžale za leto 2017

Predlog cene

6. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del

Uvodna obrazložitev, sklep, odlok

Tekstualni del

Grafični del

Povzetek, izvleček

Geodetski načrt

Geološko geomehansko poročilo

Hidrološko hidravlični elaborat

Smernice

Mnenja

Prikaz stanja prostora

Stališča do pripomb

7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
8. Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin

Uvodna obrazložitev in sklep

Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin - čistopis

Pravilnik o štipendiranju - delovno gradivo

9. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Trzin

Priloga - nova merila

10. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2017

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo in Zaključni račun

11. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2017

Gradivo

12. Odlok o turistični taksi - prva obravnava

Gradivo

13. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2017 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev, sklep in odlok

Zaključni račun Proračuna OT za leto 2017 - splošni del

Zaključni račun Proračuna OT za leto 2017 - posebni del

Zaključni račun - letno poročilo

Posebne priloge

14. Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin - prva obravnava

Gradivo

15. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2018

Gradivo

16. Seznanitev s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Smučarskemu društvu Trzin za leto 2016

Gradivo

17. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

18. Predlog Sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

19. Razširitev dnevnega reda: Pravila za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času pred volitvami

Gradivo

Priloga

20. Razširitev dnevnega reda: Volitve in imenovanja: Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije predsednice in članice Nadzornega odbora Občine Trzin

Gradivo

Priloga

Vabljeni

 • člani občinskega sveta,
 • direktor Zdravstvenega doma Domžale, g. Janez SVOLJŠAK, k 1. točki dnevnega reda,
 • direktorica Doma počitka Mengeš, ga. Lidija KRIVEC FUGGER, k 2. točki dnevnega reda,
 • ravnateljica OŠ Roje, ga. Marjanca BOGATAJ, direktorica Knjižnice Domžale, ga. Barbara ZUPANC OBERWALDER, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, ga. Zora TORKAR, in ravnateljica GŠ Domžale, ga. Andreja HUMAR, – k 3. točki dnevnega reda,
 • v. d. ravnateljice OŠ Trzin, ga. Sara ANŽIN, k 3. in 4. točki dnevnega reda,
 • direktorica Centra za socialno delo Domžale, ga. Anja OSOJNIK, k 5. točki dnevnega reda,
 • predstavnik podjetja As Teprom, d.o.o., g. Andrej POGLAJEN; projektant načrta zunanje in prometne ureditve za DZiR, g. Peter BERGLEZ, Standard d.o.o. ter odgovorni vodja projekta in projektanta načrta arhitekture za DZIR, g. Davorin POČIVAŠEK, Počivašek, d.o.o., vsi k 6. točki dnevnega reda,
 • vodja skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, ga. Irena KARČNIK, k 10. točki dnevnega reda,
 • predstavnik Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o., k 14. točki dnevnega reda,
 • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
 • odgovorna urednica glasila Odsev,
 • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
 • člani občinske uprave Občine Trzin.

 

   Župan Občine Trzin

      Peter LOŽAR