5. izredna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 33. in 42. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
5. izredno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v ponedeljek, 21. maja 2018 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti predlagam naslednji

Dnevni red

1. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del

Gradivo

Priloga - stališča do pripomb in predlogov

Tekstualni del

Grafični del

Povzetek, izvleček

Geodetski načrt

Geološko geomehansko poročilo

Hidrološko hidravlični elaborat

Smernice

Mnenja

Prikaz stanja prostora

2. Stališče Občinskega sveta v zvezi s pripombami občanov glede umeščanja pokopališča, podanimi v času javne razgrnitve

Gradivo

Priloga - pripombe in predlogi

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik podjetja AS Teprom, d.o.o., g. Andrej POGLAJEN in predstavnik podjetja Počivašek d.o.o., g. Davorin POČIVAŠEK k 1. točki dnevnega reda,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 

Župan Občine Trzin
     Peter LOŽAR