27. redna seja

Zapisnik

26. redna seja, z dne 25.04.2018

Zapisnik

Zapisnik 4. izredne seje, z dne 14.05.2018

Zapisnik

Zapisnik 5. izredne seje, z dne 21.05.2018

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
27. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 20. junija 2018 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnikov 26. redne ter 4. in 5. izredne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin - druga obravnava

Gradivo

2. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2017

Uvodna obrazložitev in sklep

Varnostna ocena za leto 2017

Zapisnik Sosveta za varnost

3. Poročilo o izvedeni čistilni akciji Očistimo Trzin 2018

Gradivo

4. Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2017

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo

5. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin

Gradivo

Priloga

6. Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin

Uvodna obrazložitev in sklep

Pravilnik o štipendiranju

Delovni pripomoček

7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
8. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2017

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo

9. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2017

Gradivo

10. Odlok o postopku in merilih za sofnanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - druga obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Besedilo Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v OT

Merila za vrednotenje programov LPŠ

11. Odlok o turistični taksi - druga obravnava

Gradivo

12. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2018 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev in sklep

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2018

Rebalans Proračuna OT za leto 2018 in Proračun OT za leto 2019 - splošni del

Rebalans Proračuna OT za leto 2018 in Proračun OT za leto 2019 - posebni del

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2018 - 2021

Obrazložitev Rebalansa Proračuna OT za leto 2018

13. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2019 - druga obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2019

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2019-2022

Obrazložitev Proračuna OT za leto 2019

Priloga

14. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2017

Gradivo

Priloga

15. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2019

Gradivo

16. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

Gradivo

17. Volitve in imenovanja: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin

Gradivo

18. Razširitev dnevnega reda: Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Trzin - hitri postopek

Gradivo

Priloga

19. Razširitev dnevnega reda: Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • direktor JKP Prodnik, d.o.o., g. Marko FATUR, k 1. točki dnevnega reda,
  • komandir Policijske postaje Domžale, g. Dejan KOŠIR, k 2. točki dnevnega reda,
  • v. d. ravnateljice Osnovne šole Trzin, ga. Sara ANŽIN, k 5. točki dnevnega reda,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 

Župan Občine Trzin
     Peter LOŽAR