1. redna (konstitutivna) seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
1. redno (konstitutivno) sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 12. decembra 2018 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti predlagam naslednji

Dnevni red

1. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trzin o izidu volitev občinskih svetnikov in o izidu volitev župana v Občini Trzin

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo OVK o izidu volitev občinskih svetnikov

Poročilo OVK o izidu volitev župana

2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana

Gradivo

3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta

Gradivo

4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

Gradivo

5. Slovesna izjava
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Gradivo

Vabljeni

  • novoizvoljeni člani občinskega sveta,
  • člani Občinske volilne komisije Občine Trzin (OVK),
  • odgovorna urednica glasila Odsev in novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

  Župan Občine Trzin

       Peter LOŽAR