2. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje, z dne 12.12.2018

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
2. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 16. januarja 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Potrditev mandata nadomestne članice občinskega sveta

Gradivo

2. Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta

Gradivo

3. Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Trzin ter Komisije za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin

Gradivo

3.1. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarske javne službe
3.2. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje
3.3. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo
3.4. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor
3.5. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev
3.6. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev
3.7. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade
3.8. Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno-pravne komisije
3.9. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine
3.10. Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin
4. Seznanitev Občinskega sveta Občine Trzin z imenovanjem podžupana Občine Trzin

Gradivo

Priloga

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

  Župan Občine Trzin

      Peter LOŽAR