3. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 2. redne seje, z dne 16. 1. 2019

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
3. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 30. januarja 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 2. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica

Gradivo

Priloga - predlog cene

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2019

Gradivo

4. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2019

Gradivo

5. Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2019-2022

Gradivo

6. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2019 v Občini Trzin

Gradivo

7. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin

Gradivo

8. Predlog Finančnega načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2019 in predlog Cenika za Odsev za leto 2019

Gradivo

9. Volitve in imenovanja:

Gradivo

Priloga

9.1. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin
9.2. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod

Vabljeni

  • ravnateljica Osnovne šole Trzin, ga. Mateja CHVATAL, k 1. točki dnevnega reda,
  • člani občinskega sveta,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 Župan Občine Trzin

     Peter LOŽAR