4. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 3. redne seje, z dne 30. 1. 2019

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
4. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 20. februarja 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 3. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih v času prve in druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - strateški in izvedbeni del

Uvodna obrazložitev in sklep

01 Stališča do pripomb

02 Stališča do pripomb

03 Stališča do pripomb

04 Stališča do pripomb

Zapisnik javne obravnave 11. 4. 2018

Zapisnik javne obravnave 6. 6. 2018

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2018

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo

4. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

5. Predlog Sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

6. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019

Gradivo

7. Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora

Gradivo

8. Volitve in imenovanja

Gradivo

8.1. Sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanoviteljice v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin
8.2. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet zavoda Medobčinski muzej Kamnik
8.3. Razširitev dnevnega reda: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo

Gradivo

8.4. Razširitev dnevnega reda: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade

Gradivo

9. Razširitev dnevnega reda: Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • predstavnica podjetja Urbi d.o.o., ga. Judita THALER, k 1. točki dnevnega reda,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

  Župan Občine Trzin

      Peter LOŽAR