5. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 4. redne seje, z dne 20. 2. 2019

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
5. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 27. marca 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 4. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2018 in Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2018

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročila Zdravstvenega doma Domžale

Poročilo Svit

2. Seznanitev s Poročilom o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2018 in Seznanitev s Poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2018

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo o izvajanju pomoči na domu

Letno poročilo CAT

3. Obravnava in potrditev cen storitev obvezne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Uvodna obrazložitev in sklep

Elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Elaborat o oblikovanju cen storitev gjs obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

4. Obravnava in potrditev cen storitev javne pogrebne 24-urne dežurne službe

Uvodna obrazložitev in sklep

Elaborat o oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
6. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2019

Gradivo

7. Pravila za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času pred volitvami

Gradivo

Priloga

8. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019

Gradivo

9. Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2019

Gradivo

10. Volitve in imenovanja

Gradivo

10.1. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet zavoda Medobčinski muzej Kamnik
10.2. Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljice v Komisijo za sprejem otrok v vrtec

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • ga. Polona Darja BURJA, v. d. direktorja Zdravstvenega doma Domžale, k 1. točki dnevnega reda,
  • ga. Lidija KRIVEC FUGGER, direktorica Doma počitka Mengeš, k 2. točki dnevnega reda,
  • g. Marko FATUR, direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o., k 3. in 4. točki dnevnega reda,
  • predstavniki podjetja Snaga, j. p., d.o.o., k 3. točki dnevnega reda, 
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

  Župan Občine Trzin

      Peter LOŽAR