7. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 6. redne seje, z dne 24. 4. 2019

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
7. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 19. junija 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju Občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 6. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2018, ki ga izvaja Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d.o.o.

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - druga obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog odloka

4. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2019 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev in Odlok o Rebalansu Proračuna OT

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2019 - splošni del

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2019 - posebni del

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2019-2022

Obrazložitev Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2019

Priloga

5. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2018

Gradivo

Priloga

6. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2018

Gradivo

7. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2018

Gradivo

8. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019

Gradivo

9. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

10. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Odsev

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • ga. Marjeta STRAŽAR, direktorica Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d.o.o., k 1. točki dnevnega reda,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 Župan Občine Trzin

     Peter LOŽAR