8. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 7. redne seje, z dne 19. 6. 2019

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
8. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 9. oktobra 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju Občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 7. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2018

Gradivo

Priloga

2. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2018 in Predlog cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2019

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročila

Predlog cene

3. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi Študije možnosti nadgradnje vrst in obsega storitev ločenih frakcij komunalnih odpadkov v občini Trzin

Gradivo

4. Seznanitev s predstavitvijo izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Domžale

Gradivo

5. Seznanitev s predstavitvijo obnove Osnovne šole Roje

Uvodna obrazložitev in sklep

Rekapitulacija ocene stroškov

Priloga - strokovno mnenje

6. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
7. Odlok o začasnem zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice - skrajšani postopek

Gradivo

8. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - prva obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog odloka

9. Odlok o javnem zavodu Zdravstveni dom Domžale - prva obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog odloka

10. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin - prva obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog odloka

11. Seznanitev Občinskega sveta s polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2019

Uvodna obrazložitev in sklep

Polletno poročilo

Polletno poročilo - splošni del

Polletno poročilo - posebni del

NRP

Obrazložitev splošnega in posebnega dela

12. Novelacija investicijskega programa za investicijski projekt Dom zaščite in reševanja v Trzinu

Uvodna obrazložitev in sklep

Novelacija investicijskega programa

13. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021 - prva obravnava

Uvodna obrazložitev, sklep 2020-2021, odlok 2020-2021

Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in 2021 - splošni del

Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in 2021 - posebni del

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2020-2023

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2021-2024

Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2020

Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2021

Priloge

14. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021

Uvodna obrazložitev in sklep

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem OT za leto 2020

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem OT za leto 2021

Slike parcel

15. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019

Gradivo

16. Predlog Sklepa o o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

17. Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupanje Občine Trzin

Gradivo

Priloga

18. Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami

Gradivo

Priloga

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • g. Dejan KOŠIR, komandir Policijske postaje Domžale, k 1. točki dnevnega reda,
  • ga. Simona RIHTER, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod, Enota Domžale, k 2. točki dnevnega reda,
  • g. Matjaž DRAKSLER, vodja sektorja ravnanja z odpadki, JKP Prodnik, d. o. o., k 3. točki dnevnega reda,
  • ga. Anja OCEPEK, pomočnica direktorja za ekonom.- fin. in splošne zadeve, Zdravstveni dom Domžale, k 4. točki dnevnega reda,
  • ga. Andreja ŠKRLJ, v. d. ravnatelja OŠ Roje, k 5. točki dnevnega reda,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 Župan Občine Trzin

     Peter LOŽAR