9. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 8. redne seje, z dne 9. 10. 2019

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
9. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 27. novembra 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju Občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 8. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica

Gradivo

Priloga

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin - druga obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog odloka

4. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - druga obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog odloka

5. Predlog Finančnega načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2020 in leto 2021 in predlog Cenika za Odsev za leto 2020 in leto 2021

Gradivo

6. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2019 - II - skrajšani postopek in Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021 - druga obravnava

Uvodna obrazložitev, sklepi in odloki (rebalans, proračun 2020 in 2021)

Rebalans Proračuna OT za leto 2019, Proračun OT za leto 2020 in leto 2021 - splošni del

Rebalans Proračuna OT za leto 2019, Proračun OT za leto 2020 in leto 2021 - posebni del

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2019-2022

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2020-2023

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2021-2024

Obrazložitev Rebalansa Proračuna za leto 2019

Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2020

Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2021

Priloge

7. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2020 in leto 2021

Uvodna obrazložitev in sklepa

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem MIR 2020

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem MIR 2021

8. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2020 in leto 2021

Gradivo

9. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin

Gradivo

10. Volitve in imenovanja
10.1. Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
10.2. Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Gradivo

Priloga

11. Razširitev dnevnega reda: Sklep o predlaganju kandidata za predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper delo policistov

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • ga. Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin, k 1. točki dnevnega reda,
  • ga. Irena KARČNIK, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, k 8. točki dnevnega reda, 
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 Župan Občine Trzin

     Peter LOŽAR