10. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 9. redne seje, z dne 27. 11. 2019

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
10. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 18. decembra 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju Občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 9. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Seznanitev z Letnim poročilom JKP Prodnik, Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju JKP Prodnik, Poročilom o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo, Poročilom o izvajanju GJS ravn. z odpadki in Poročilom o izvajanju GJS odvajanja odpad. voda za l.2018

Uvodna obrazložitev in sklepi

Letno poročilo JKP Prodnik d.o.o. za leto 2018

Poročilo o pitni vodi za leto 2018

Poročilo o izvajanju GJS oskrbe s pitno vodo v OT za leto 2018

Poročilo o izvajanju GJS ravnanja z odpadki v OT za leto 2018

Poročilo o izvajanju GJS odvajanja odpadnih voda v OT za leto 2018

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
3. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2020 v Občini Trzin

Gradivo

4. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin

Gradivo

5. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin

Gradivo

6. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2020

Gradivo

7. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2020

Gradivo

8. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

9. Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2020

Gradivo

10. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • g. Marko FATUR, direktor JKP Prodnik d.o.o., g. Aleš STRAŽAR, vodja sektorja vodovod, g. Matjaž DRAKSLER, vodja sektorja ravnanje z odpadki in g. Jaka PLEČKO, vodja sektorja kanalizacija, k 1. točki dnevnega reda,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 Župan Občine Trzin

     Peter LOŽAR