11. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 10. redne seje, z dne 18. 12. 2019

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
11. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 4. marca 2020 ob 17.00 uri v sejni sobi v pritličju Občine, Mengeška c. 22

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 10. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog Odloka

Priloga - neuradno prečiščeno besedilo

2. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin - druga obravnava

Obrazložitev in sklep

Besedilo Odloka

3. Idejna zasnova "Razširitev in modernizacija ŠRP Mlake"

Uvodna obrazložitev in sklep

Idejna zasnova

Grafična priloga

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
5. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2019

Gradivo

6. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2019

Gradivo

7. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v Občini Trzin za leto 2020 in 2021

Gradivo

8. Predlog Sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

9. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

10. Seznanitev z dokončnima poročiloma Nadzornega odbora Občine Trzin

Gradivo

11. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2019

Gradivo

12. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2020

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • g. Gregor RUTAR, predstavnik podjetja Biro Rutar, d. o. o., k 3. točki dnevnega reda,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 

            Župan Občine Trzin
                 Peter LOŽAR