14. redna seja

Zapisnik

Zapisnik 13. redne seje, z dne 17. 6. 2020

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in 41. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04)

SKLICUJEM
14. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 23. septembra 2020 ob 17.00 uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9

 Upoštevali bomo vse zaščitne varnostne ukrepe!

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnika 13. redne seje občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Poročilo o delu Policijske postaje Domžale za leto 2019

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo o delu Policijske postaje Domžale za leto 2019

2. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2019 in Predlog cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2020

Uvodna obrazložitev in sklep

Poročilo CSD za leto 2019

Predlog cene

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
4. Obvezna razlaga k tabeli 3 in 103. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18 in 6/20)

Gradivo

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin

Gradivo

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava

Gradivo

Merila za vrednotenje programov LPŠ

7. Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2020

Uvodna obrazložitev in sklep

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna OT za leto 2020

Polletna realizacija proračuna OT za leto 2020 - splošni del

Polletna realizacija proračuna OT za leto 2020 - posebni del

Načrt razvojnih programov

Obrazložitev posebnega dela

8. Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin - prva obravnava

Gradivo

9. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin - druga obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin

10. Seznanitev s Končnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev na proračunski postavki 0002 - Materialni in drugi stroški občinskega sveta za leto 2018

Gradivo

11. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021

Gradivo

12. Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učenki s posebnimi potrebami

Gradivo

13. Razširitev dnevnega reda: Seznanitev s predinvesticijsko zasnovo in potrditev Investicijskega programa za projekt REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK-MENGEŠ-TRZIN-LJUBLJANA

Uvodna obrazložitev in sklep

Predinvesticijska zasnova

Investicisjki program

Priloga 1 - Finančna analiza

Priloga 2 - Ekonomska analiza

14. Razširitev dnevnega reda: Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Domžale

Gradivo

Priloga

15. Razširitev dnevnega reda: Odobritev sredstev za strokovno pomoč Nadzornemu odboru pri izvedbi Nadzora nad pravilnostjo in vsebino elaborata JKP Prodnik

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • g. Dejan KOŠIR, komandir Policijske postaje Domžale, k 1. točki dnevnega reda,
  • ga. Ana ZAKŠEK, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod, Enota Domžale, k 2. točki dnevnega reda,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.

 

            Župan Občine Trzin
                 Peter LOŽAR