17. redna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20 in 15/20) in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20)

SKLICUJEM
17. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 17. februarja 2021 ob 17.00 uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9

 Upoštevali bomo vse zaščitne varnostne ukrepe!

Po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 16. 12. 2020

Zapisnik 16. redne seje, z dne 16. 12. 2020

2. Seznanitev s predinvesticijsko zasnovo širitve Zdravstvenega doma Domžale in gradnje podzemne garaže

Uvodna obrazložitev in sklep

Predinvesticijska zasnova

Seznam investicij

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
4. Seznanitev s pobudo za državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 21 (Ljubljana Šiška - Kamnik Graben)

Uvodna obrazložitev in sklep

Javno naznanilo

Povzetek za javnost

Predhodni predlogi Občine Trzin - priloga 1

Predhodni predlogi Občine Trzin - priloga 2

Predhodni predlogi Občine Trzin - priloga 3

Komentarji k predlogom Občine Trzin

Idejna zasnova, odsek Ljubljana, Črnuče - Trzin in odsek Trzin - Domžale

5. Predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin - prva obravnava

Uvodna obrazložitev in sklep

Predlog odloka

Priloga

6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin - skrajšani postopek

Gradivo

7. Uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Trzin - skrajšani postopek

Gradivo

8. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

Gradivo

9. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021

Gradivo

10. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2021

Gradivo

Vabljeni

  • člani občinskega sveta,
  • g. Metod PAVŠELJ, JHP projektne rešitve d. o. o., k 2. točki dnevnega reda,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0001/2021-3
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR