19. redna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20)

SKLICUJEM
19. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 21. aprila 2021 ob 17.00 uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9

 Upoštevali bomo vse zaščitne varnostne ukrepe!

Po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 24. 3. 2021

Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 24. 3. 2021

2. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2020 ter Predlog spremembe cene za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Uvodna obrazložitev in sklepi

Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2020

Poročilo CAT za leto 2020

Predlog cene za pomoč družini na domu za leto 2021

3. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod za leto 2020 in Predlog cene za socialno varstveno storitev ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2021

Uvodna obrazložitev in sklepa

Poslovno poročilo za leto 2020

Poročilo o delu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Računovodsko poročilo za leto 2020

Priloga 1

Priloga 2

Predlog cene za socialno varstveno storitev "ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči"

4. Seznanitev občinskega sveta z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za leto 2020 ter sprejem Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin, Enote vrtca Žabica za leto 2020

Uvodna obrazložitev in sklepa

Letno poročilo za leto 2020

Vloga za porabo presežka prihodkov nad odhodki

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
6. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2020

Uvodna obrazložitev in sklep

Letno poročilo

7. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2020

Gradivo

8. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2020 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev, sklep in Odlok o Zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2020

Zaključni račun Proračuna OT za leto 2020 - splošni del

Zaključni račun Proračuna OT za leto 2020 - posebni del

Načrt razvojnih programov

Letno poročilo

Obrazložitev posebnega dela

Posebne priloge

9. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev, sklep in Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2021

Rebalans Proračuna OT za leto 2021 - splošni del

Rebalans Proračuna OT za leto 2021 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2021-2024

Obrazložitev posebnega dela

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin - druga obravnava

Gradivo

11. Cenik glasila Občine Trzin Odsev

Gradivo

12. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2021

Gradivo

13. Seznanitev z dokončnima poročiloma Nadzornega odbora Občine Trzin

Gradivo

14. Razširitev dnevnega reda: Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 2021-2027

Gradivo

Priloga

Vabljeni

  • člani Občinskega sveta Občine Trzin,
  • ga. Lidija KRIVEC FUGGER, direktorica Doma počitka Mengeš, k 2. točki dnevnega reda,
  • g. Nenad STOJANOVIĆ, pomočnik direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod, Enota Domžale, k 3. točki dnevnega reda,
  • ga. Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin, k 4. točki dnevnega reda,
  • ga. Irena KARČNIK, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, k 6. točki dnevnega reda,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0003/2021-2
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR