1. dopisna seja

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) ter 27. in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20)

SKLICUJEM
1. dopisno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

ki bo potekala 

od ponedeljka, 10. maja 2021, od 12. ure,

do srede, 12. maja 2021, do 17. ure 

Predlagam naslednji

Vabilo

Dnevni red

1. Sklep o potrditvi Investicijskega programa (IP) za projekt Skupnost naslednje Generacije - Povezani k skupnemu digitalnemu napredku

Uvodna obrazložitev in sklep

Investicijski program

Prejemniki

  • člani Občinskega sveta Občine Trzin,
  • direktorica občinske uprave,
  • višji svetovalec župana za prostor in gjs,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0004/2021-1
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR