20. redna seja

OBČINA TRZIN - Občinski svet

Na osnovi 33. čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20)

SKLICUJEM
20. redno sejo OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

Seja bo v sredo, 23. junija 2021 ob 17. uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, Mengeška cesta 9

 Upoštevali bomo vse zaščitne varnostne ukrepe!

Po ugotovitvi sklepčnosti občinskega sveta predlagam naslednji

Dnevni red

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 21. 4. 2021

Gradivo

2. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od dne 10. 5. 2021 do dne 12. 5. 2021

Gradivo

3. Odlok o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena - prva obravnava

Uvodna obrazložitev, sklep in odlok

Priloga 1 - soglasje župnije

Priloga 2 - obvezni elementi predloga

Priloga 3 - ponovna pobuda

Priloga 4 - Delovno poročilo o sondiranju zunanjščine in notranjščine cerkve

Priloga 5 - odgovor ZRSVN

Priloga 6 - pobuda za razglasitev

Priloga 7 - sklep OS

Priloga 8 - predlog za uvrstitev zadeve na dnevni red

4. Investicijski program za projekt širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže

Uvodna obrazložitev in sklep

Investicijski program

5. Cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (zbiranja bioloških odpadkov)

Uvodna obrazložitev in sklep

Elaborat o oblikovanju cene

Sklep skupščine

6. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov
7. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2020

Gradivo

8. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2020

Gradivo

9. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021 - skrajšani postopek

Uvodna obrazložitev, sklep, odlok in obrazložitev posebnega dela

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2021 - splošni del

Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2021 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2021-2024

10. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 - prva obravnava

Uvodna obrazložitev, sklepa (2022 in 2023) in odloka (2022 in 2023)

Proračun Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 - splošni del

Proračun Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2022-2025

Načrt razvojnih programov 2023-2026

Obrazložitev posebnega dela Proračuna OT za leto 2022

Obrazložitev posebnega dela Proračuna OT za leto 2023

Priloge

11. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021

Gradivo

12. Predlog sklepa o mnenju Občine Trzin k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Uvodna obrazložitev in sklep

Priloga 1 - stališča občin

Priloga 2 - Državni svet - predlog sklepa

Priloga 3 - Zbornik pokrajine - osnutki zakonov

13. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Odsev

Gradivo

Vabljeni

  • člani Občinskega sveta Občine Trzin,
  • ga. Maja AVGUŠTIN, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, k 3. točki dnevnega reda,
  • mag. Renata RAJAPAKSE, dr. med. spec., direktorica ZD Domžale; ga. Anja OCEPEK, mag. posl. in ekon. ved, poslovni vodja ZD Domžale in g. Metod PAVŠELJ, dipl. ekon., JHP projektne rešitve d.o.o., k 4. točki dnevnega reda,
  • predstavniki podjetja Prodnik, d.o.o.: g. Marko FATUR, direktor; ga. Karmen KENK HRIBAR, vodja gospodarsko-finančnega sektorja in g. Matjaž DRAKSLER, vodja sektorja ravnanje z odpadki, k 5. točki dnevnega reda,
  • predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin,
  • odgovorna urednica glasila Odsev,
  • novinarji osrednjih in javnih glasil s širšega območja Občine Trzin,
  • člani občinske uprave Občine Trzin.
 
Številka zadeve: 900-0005/2021-2
       
                     
                     Župan Občine Trzin
                          Peter LOŽAR