Razpisi in objave


Namere - Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup


Datum objave:
06.11.2017
Datum zaključka:
29.11.2017
Status:
Zaključen

NAMERA O ODDAJI

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016)

Občina Trzin objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v zakup:

  • Nepremičnino parc. št. 868/8, k. o. 1961- Trzin.