Razpisi in objave


Namere - Namera o oddaji stvarnega premoženja v zakup


Datum objave:
20.02.2018
Datum zaključka:
08.03.2018
Status:
Zaključen

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS - Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016)

Občina Trzin objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v zakup:

  • del nepremičnine parc. št. 1244/89, k. o. 1961- Trzin
  • del nepremičnine parc. št. 1244/94, k.o. 1961 Trzin