Namere - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe


Datum objave:
17.05.2021
Datum zaključka:
06.06.2021
Status:
Zaključen

 

Predmet oddaje v brezplačno uporabo je voziček Oldi – pomožno mobilno ležišče

Na podlagi 52. člena v zvezi s 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, objavlja naslednjo:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji premičnine v brezplačno uporabo  

  1. Predmet oddaje v brezplačno uporabo je voziček Oldi – pomožno mobilno ležišče.
  2. Premičnina se oddaja v brezplačno uporabo javnemu socialno varstvenemu zavodu, ki deluje na območju občine Trzin, za namen izvajanja socialno varstvene dejavnosti.
  3. Pogodba o oddaji premičnine v brezplačno uporabo se sklepa za obdobje petih (5) let.
  4. Zainteresirane osebe lahko izrazijo interes za brezplačno uporabo do vključno 6. 6. 2021 tako, da pošljejo pisno izjavo o interesu (obrazec v prilogi) po pošti na naslov Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, ali po elektronski pošti na naslov info@trzin.si.
  5. Podrobnejše informacije v zvezi s premičnino je mogoče v času uradnih ur po predhodnem dogovoru dobiti na Oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba Marjeta Trstenjak, na telefonski številki 01 564 45 44 ali preko elektronske pošte na naslovu info@trzin.si
  6. Če bo za oddajo premičnine v brezplačno uporabo zainteresiranih več oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o pogojih pravnega posla. Uporabnik mora kriti obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
  7. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko postopek oddaje v brezplačno uporabo ustavi do sklenitve pravnega posla.

Številka: 430-18/2021

Datum: 17. 5. 2021

Izjava o zainteresiranosti!