Druge objave - Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa - poslovni sekretar VII/1-pripravnik v MIR


Datum objave:
19.09.2018
Status:
Veljaven

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN TRZIN, KOMENDA, LUKOVICA, MENGEŠ, MORAVČE IN VODICE

MENGEŠKA CESTA 9, 1236 TRZIN, 01 564 47 20, inspektorat@trzin.si

Številka:               110-0010/2018

Datum:                 19.09.2018

Na podlagi prvega odstavka 30. člena Zakona o delovnih razmerjih, v povezavi z prvim odstavkom 33. člena ter v zvezi z prvim odstavkom 34. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3, 65/08, 69/08 -ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 - Odl.US in 40/12 -ZUJF, v nadaljevanju ZJU) in po pooblastilu župana Občine Trzin, št. 0204-0002/2014-1, z dne 10.11.2014, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva kot vodja kadrovskega poslovanja v skupnem organu Medobčinski inšpektorat in redarstvo, v postopku za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta poslovni sekretar VII/1 - pripravnik v organu skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, izdaja naslednje

           OBVESTILO O ZAKLJUČKU POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA 

V zvezi z objavo prostega strokovno - tehničnega delovnega mesta »poslovni sekretar VII/1 – pripravnik« v organu skupne občinske uprave Občine Trzin, Občine Komenda, Občine Lukovica, Občine Mengeš, Občine Moravče in Občine Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, ki ga je razpisala Občina Trzin in je bilo v času od 31.08.2018 do 05.09.2018 javno objavljeno v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in na njihovih spletnih straneh ter na spletnih straneh Občine Trzin, vam sporočamo, da je izbirni postopek zaključen.

Delodajalec je ob upoštevanju predhodno opredeljenih kriterijev in meril, nanašajočih se na pridobljene delovne izkušnje s področja dela razpisanega delovnega mesta, s poudarkom na pridobljenih delovnih izkušnjah s področja urejanja in arhiviranja pošte in dokumentov, poznavanjem področja dela medobčinskega inšpektorata in redarstva, predvsem poznavanjem nalog, pristojnosti in pooblastil inšpekcijske službe, občinskega redarstva in prekrškovnega organa ter povezanih nalog skupne občinske uprave, poznavanjem osebnih značilnosti, ki so pomembne za delo na razpisanem delovnem mestu, komunikacijskih sposobnosti ter izkazanega odnosa do timskega dela, med prijavljenimi kandidati v skladu s 7. členom Zakona o javnih uslužbencih (uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZAVAR-E, 74/09-Odl. US in 40/12-ZUJF) izbral kandidatko, ki se je glede na doseženo strokovno izobrazbo, poznavanjem področja dela po zgoraj opisanih kriterijih in pridobljenih konkretnih delovnih izkušnjah izkazala kot najbolj strokovno usposobljena za razpisano delovno mesto.

Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku se neizbranim kandidatom posreduje v skladu s prvim in drugim odstavkom 30. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – Odl. US).

Za sodelovanje na razpisu in posredovano ponudbo se vsem prijavljenim kandidatom lepo zahvaljujemo.

S spoštovanjem.

IRENA KARČNIK

Inšpektor‑vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva

OBVESTILO!