Druge objave - Obvestilo o zaključku postopka javnega razpisa MIR - svetovalec za inšpekcijsko redarsko službo - pripravnik


Datum objave:
19.03.2019
Status:
Veljaven

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN

TRZIN, KOMENDA, LUKOVICA, MENGEŠ, MORAVČE IN VODICE

MENGEŠKA CESTA 9, 1236 TRZIN, 01 564 47 20, inspektorat@trzin.si 

Številka:           110-0013/2018

Datum:            18.03.2019

Na podlagi 1. in 2. odstavka 30. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), v povezavi s prvim odstavkom 33. člena ter s prvim odstavkom 34. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 - Odl.US in 40/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU) in po pooblastilu župana Občine Trzin, št. 0204-0002/2014-1, z dne 10.11.2014, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva kot vodja kadrovskega poslovanja v skupnem organu Medobčinski inšpektorat in redarstvo, v postopku za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za inšpekcijsko redarsko službo – pripravnik v organu skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, izdaja naslednje

OBVESTILO O ZAKLJUČKU POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA

V zvezi z objavo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec za inšpekcijsko redarsko službo – pripravnik« v organu skupne občinske uprave Občine Trzin, Občine Komenda, Občine Lukovica, Občine Mengeš, Občine Moravče in Občine Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, ki ga je razpisala Občina Trzin in je bilo v času od 12.12.2018 do 17.12.2018 javno objavljeno v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in na njihovih spletnih straneh ter na spletnih straneh Občine Trzin, vam sporočamo, da je izbirni postopek zaključen.

Delodajalec je ob upoštevanju predhodno opredeljenih kriterijev in meril, nanašajočih se na pridobljene delovne izkušnje s področja dela razpisanega delovnega mesta, s poudarkom na pridobljenih delovnih izkušnjah s področja urejanja in arhiviranja pošte in dokumentov v javni upravi, pridobljeni izobrazbi s področja upravnih ved ali prava ter pridobljenih delovnih izkušnjah pri komunikaciji z mediji, med prijavljenimi kandidati v skladu s 7. členom Zakona o javnih uslužbencih (uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZAVAR-E, 74/09-Odl. US in 40/12-ZUJF) izbral kandidata, ki se je glede na doseženo strokovno izobrazbo, poznavanjem področja dela po zgoraj opisanih kriterijih in pridobljenih konkretnih delovnih izkušnjah izkazal kot najbolj strokovno usposobljena za razpisano delovno mesto.

Obvestilo o zaključenem izbirnem postopku se neizbranim kandidatom posreduje v skladu s prvim in drugim odstavkom 30. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – Odl. US).

Za sodelovanje na razpisu in posredovano ponudbo se vsem prijavljenim kandidatom lepo zahvaljujemo.

S spoštovanjem,

 

IRENA KARČNIK

Inšpektor – vodja

Medobčinskega inšpektorata in redarstva

OBVESTILO!