Videi

17. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 21.12.2016

DNEVNI RED 17. redne seje:
1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
2. Strategija koriščenja prejetih sredstev iz naslova vračila v javno telekomunikacijsko omrežje za obdobje 2016-2021;
3. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2017 v Občini Trzin;
4. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2017 v Občini Trzin;
5. Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2017 in predlog Cenika za Odsev za leto 2017;
6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2018;
7. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016 – skrajšani postopek;
8. Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2017 – skrajšani postopek;
9. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2018 – prva obravnava;
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin;
11. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2017;
12. Odlok o spremembi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin – skrajšani postopek;
13. Volitve in imenovanja: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin;
14. Seznanitev s Poročilom o realizaciji sklepa 6. redne seje odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo, z dne 13.06.2016, glede agromelioracij s komasacijami.