Videi

18. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 22.02.2017

DNEVNI RED 18. redne seje:
1. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC – JUG – 1. del;
2. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 4/1 PESKE – 1. del;
3. Seznanitev z investicijo Doma zaščite in reševanja (DZiR);
4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
5. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin – skrajšani postopek;
6. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2018 – druga obravnava;
7. Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2017 - predlog;
8. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2016;
9. Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2016;
10. Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2016;
11. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2018;
12. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
13. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017;
14. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2016;
15. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2017;
16. Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora;
17. Seznanitev, obravnava in potrditev Sklepa o sprejemu izjave o seznanitvi s finančnim jamstvom in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine glede zaprtja odlagališča Dob pri Domžalah;
18. Sklep o razrešitvi predsednika in člana Odbora za okolje in prostor.