Videi

19. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 12.04.2017

DNEVNI RED 19. redne seje:
1. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2016 in Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2016;

2. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2016 in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2016;

3. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Trzin za leto 2016; Osnovne šole Roje za leto 2016; Knjižnice Domžale za leto 2016; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2016 in Glasbene šole Domžale za leto 2016;

4. Seznanitev s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2016; Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2016; Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2016 in Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2016;

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;

6. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2016;

7. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2016;

8. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2016 – skrajšani postopek;

9. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017;

10. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2017;

11. Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora.