Videi

20. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 14.06.2017

DNEVNI RED 20. redne seje:
1. Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2017«;
2. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2016;
3. Seznanitev z letnim poročilom o izvajanju obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016, ki ga izvaja Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o.;
4. Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin – prva obravnava;
5. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2016;
6. Poročilo o izvedeni čistilni akciji »Očistimo Trzin 2016«;
7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
8. Strategija za mlade v Občini Trzin od leta 2017 do 2022;
9. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2017 – skrajšani postopek;
10. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2016;
11. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017;
12. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
13. Volitve in imenovanja:
13.1. Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Odsev;
13.2. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet Knjižnice Domžale;
13.3. Sklep o soglasju k imenovanju Andreja Brojana iz Občine Mengeš za skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda Glasbena šola Domžale.