Videi

21. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 27.09.2017

DNEVNI RED 21. redne seje:
1. Seznanitev Občinskega sveta s Polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2017;
2. Poročilo o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2016; Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2016; Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2016 in Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2016;
3. Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin – druga obravnava;
4. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV – 1. del;
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči;
6. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin;
7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
8. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2017 – skrajšani postopek;
9. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017;
10. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin.