Videi

23. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 20.12.2017

DNEVNI RED 23. redne seje:
1. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del;
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
3. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica;
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trzin – prva obravnava;
5. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin – skrajšani postopek;
6. Sklep o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017;
7. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin – druga obravnava;
8. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2018 v Občini Trzin;
9. Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2018 in predlog Cenika za Odsev za leto 2018;
10. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2018;
11. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019;
12. Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 – skrajšani postopek;
13. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2019 – prva obravnava;
14. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin.