Videi

24. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 14.02.2018

DNEVNI RED 24. redne seje:
1. Seznanitev z načrtovano investicijo v gradnjo regionalne kolesarske povezave Kamnik - Mengeš - Trzin – Ljubljana;
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
3. Obvezna razlaga 24. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13 in 3/16);
4. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči;
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trzin – druga obravnava;
6. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
7. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2017;
8. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2018;
9. Seznanitev z dokončnima poročiloma nadzornega odbora;
10. Volitve in imenovanja:
10.1 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije;
10.2 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije OS za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin.