Videi

25. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 14.03.2018

DNEVNI RED 25. redne seje:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – strateški in izvedbeni del (2SD OPN), dopolnjen osnutek – prva obravnava;
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
3. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin;
4. Seznanitev s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad porabo sredstev Kulturno umetniškega društva Franc Kotar Trzin za leto 2016;
5. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2018;
6. Mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Trzin, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje.