Videi

26. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 25.4.2018

DNEVNI RED 26. redne seje:
1. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2017 in Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2017;
2. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2017 in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2017;
3. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Roje za leto 2017; Knjižnice Domžale za leto 2017; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2017; Glasbene šole Domžale za leto 2017 in Osnovne šole Trzin za leto 2017;
4. Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in pokritju presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca Žabica;
5. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2017 in Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2018«;
6. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del;
7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
8. Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin;
9. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - prva obravnava;
10. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2017;
11. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2017;
12. Odlok o turistični taksi – prva obravnava;
13. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2017 – skrajšani postopek;
14. Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin – prva obravnava;
15. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2018;
16. Seznanitev s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Smučarskemu društvu Trzin za leto 2016;
17. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
18. Predlog Sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
19. Pravila za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času pred volitvami;
20. Razširitev dnevnega reda: Volitve in imenovanja: Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije predsednice in članice Nadzornega odbora Občine Trzin.