Videi

27. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 20.06.2018

DNEVNI RED 27. redne seje:
1. Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin – druga obravnava;
2. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2017;
3. Poročilo o izvedeni čistilni akciji »Očistimo Trzin 2018«;
4. Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2017;
5. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin;
6. Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin;
7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
8. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2017;
9. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2017;
10. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin - druga obravnava;
11. Odlok o turistični taksi – druga obravnava;
12. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2018 – skrajšani postopek;
13. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2019 – druga obravnava;
14. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2017;
15. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2019;
16. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje;
17. Volitve in imenovanja: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin;
18. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Trzin – hitri postopek;
19. Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora.