www.trzin.si/Vložišče
Sobota, 10.oktober 2015

Vložišče - Obrazci

Izbiranje obrazcev vlog s posameznih področij

Občinska uprava Občine Trzin je z namenom poenostavitve poslovanja s strankami pripravila obrazce, ki oblikovanje vlog občanom bistveno olajšajo, saj od vlagatelja zahtevajo točno določene in v postopku potrebne podatke, ki omogočajo hitro in kvalitetno rešitev vloge. Med spodnjimi obrazci sta na voljo dva tipa obrazcev: PISNI in SPLETNI.

Pisni Wordov obrazec lahko izpolnite in pošljete na elektronski naslov info@trzin.si.

Za posredovanje spletnega obrazca je potrebno imeti digitalno potrdilo - certifikat Sigen-CA. Informacije za pridobitev digitalnega potrdila so na naslednji povezavi: http://www.sigen-ca.si/

Obrazci vlog s posameznih področij delovanja uprave Občine Trzin:


Okolje in prostor

Vloge za:

 • izdajo lokacijske informacije
  (word obrazec)
 • izdajo projektnih pogojev
  (word obrazec)
 • izdajo soglasja k projektnim rešitvam
  (word obrazec)
 • izdajo dovoljenja za prekomerno obremenitev okolja s hrupom
  (word obrazec)
 • pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
  (word obrazec)
 • obrazec prijava (za Medobčinski inšpektorat)
  (word obrazec)
 • vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste
  (word obrazec)
 • vloga za izdajo odločbe o obveščanju in oglaševanju ob javnih cestah (A-panoji) (word obrazec)

Gospodarske javne službe

Vloge za:

 • izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
  (word obrazec)
 • izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice
  (word obrazec)
  (Izvleček iz zakona o urejanju prostora)
 • izračun komunalnega prispevka 
  (word obrazec)
 • izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo občinske ceste
  (word obrazec)
 • obvestilo za javnost o zapori občinske ceste
  (word obrazec)
 • vloga za izdajo dovolilnice – javno parkirišče na slepem kraku Ljubljanske ceste pri križišču z Mlakarjevo ulico
  (word obrazec)
  (Vlogi je potrebno predložiti fotokopijo prometnega dovoljenja za vozilo in potrdilo o invalidnosti, kolikor ima prosilec za dovolilnico status invalida.)
 • izdajo dokazila o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb za potrebe DURS
  (word obrazec)

Družbene dejavnosti, socialno delo in dejavnost društev

Vloge za:


Finance in gospodarstvo

Vloge za:

 • izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln in odmero komunalne takse (word obrazec)
 • prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata
  (word obrazec)
 • izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem času, ob raznih priložnostih
  (word obrazec)
 • napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  (word obrazec)
 • napoved spremembe lastništva ali uporabnika nepremičnine za odmero nadomestila
  (word obrazec)

 • - za pravne osebe (word obrazec)

  - za fizične osebe (word obrazec)

 • priznanje začasne 5-letne oprostitve nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  (word obrazec)
 • prijavo taksne obveznosti
  (word obrazec)
 • poročilo o številu prenočitev in znesku turistične takse
  (word obrazec)
 • izdajo potrdila o lastni proizvodnji kmetijskih pridelkov
  (word obrazec)
Vse pravice pridržane © 2015 Občina Trzin | Urednica strani Barbara Gradišek | Kazalo
Elektronski medij www.trzin.si je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 1325 (št. odločbe 61510-113/2008/3 z dne 16.04.2008)
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si