Namere - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine


Datum objave:
26.11.2021
Datum zaključka:
16.12.2021 do 00:00
Status:
Zaključen

Številka: 478-0054/2021-1

Datum:   26.11.2021

Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, na podlagi 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNINE

Občina Trzin, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi naslednje nepremičnine:

  • posamezni del stavbe št. 1961-1951-1 ter 1961-1951-2 na parc. št. 490/5, k.o. 1961-Trzin, ki v naravi predstavlja društveni prostor (M.01) v mansardi, skladišče (M.02) v mansardi, zamreženo skladišče (1N.08) v medetaži v garaže, souporaba učilnice (2N.01) v drugem nadstropju souporaba sanitarij (K.09, K.10 in K.11) v kleti objekta na naslovu Mengeška cesta 2A, 1236 Trzin (DZiR).

Pogoji:

  • posamezni deli stavbe se oddajo za namen izvajanja dejavnosti planinstva v javnem interesu,
  • posamezni deli se oddajo društvu oz. nevladni organizaciji, kateremu je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, s sedežem v občini Trzin,
  • posamezni deli se v skladu s prvim odstavkom 69. člena ZSPDSLS-1 oddajo za obdobje 5 let,
  • uporabnik krije obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del in stroške zavarovanja.

Interesenti, morajo k prijavi predložiti izpisek, ki dokazuje, da so nevladna organizacija, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje zgoraj omenjenih dejavnosti.

Rok za sprejem izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do 16.12.2021 (prejemna teorija). Izjava o interesu (s prilogo) naj se vloži na priloženem obrazcu po elektronski poti na info@trzin.si oziroma pošlje priporočeno po pošti na naslov občine Trzin.

V primeru več interesentov po predmetnih nepremičninah, bo župan, na podlagi sklepa, odločil, komu bosta prostora oddana v uporabo. Župan lahko kadarkoli, do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek ustavi.

Za podrobnejše informacije o predmetu oddaje se lahko obrnete na info@trzin.si ali na tel: 01 2350 555 (Ana Ranzinger).

                                                         Peter LOŽAR, l.r.

                                                            ŽUPAN

Izjava o zainteresiranosti!