10. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin z dne 18. 12. 2019

DNEVNI RED 10. redne seje:
1. Seznanitev z Letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o. za leto 2018; Seznanitev s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2018, Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2018, Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2018 in Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2018;
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
3. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2020 v Občini Trzin;
4. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin;
5. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin;
6. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2020;
7. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2020;
8. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
9. Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2020;
10. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin.