11. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin z dne 4. 3. 2020

DNEVNI RED 11. redne seje:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - skrajšani postopek;
2. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin – druga obravnava;
3. Idejna zasnova »Razširitev in modernizacija ŠRP Mlake«;
4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
5. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2019;
6. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2019;
7. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v Občini Trzin za leto 2020 in 2021;
8. Predlog Sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
9. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
10. Seznanitev z dokončnima poročiloma Nadzornega odbora Občine Trzin;
11. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2019;
12. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2020.