12. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin z dne 20. 5. 2020

DNEVNI RED 12. redne seje:
1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica;
2. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2019 in Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2019;
3. Seznanitev s Poročilom o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2019 in Seznanitev s Poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2019;
4. Spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja in občinskega prostorskega načrta Občine Trzin, predlog – druga obravnava;
5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
6. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2019;
7. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2019;
8. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2019;
9. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2019 – skrajšani postopek;
10. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2020;
11. Predlog Statuta Občine Trzin – prva obravnava;
12. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin – prva obravnava.