13. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin z dne 17. 6. 2020

DNEVNI RED 13. redne seje:
1. Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga izvaja JP CČN Domžale – Kamnik d. o. o. za leto 2019;
2. Seznanitev občinskega sveta z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za leto 2019 ter sprejem Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in Enote vrtca Žabica za leto 2019;
3. Predlog Statuta Občine Trzin – druga obravnava;
4. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2019;
5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – skrajšani postopek;
7. Volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika Občine Trzin v Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale.