14. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin z dne 23. 9. 2020

Dnevni red 14. redne seje:
1. Poročilo o delu Policijske postaje Domžale za leto 2019;
2. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2019 in Predlog cene za socialno varstveno storitev »Ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2020«;
3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
4. Obvezna razlaga k tabeli 3 in 103. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18 in 6/20);
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin;
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin – prva obravnava;
7. Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2020;
8. Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin – prva obravnava;
9. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin – druga obravnava;
10. Seznanitev s Končnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev na proračunski postavki 0002 – Materialni in drugi stroški občinskega sveta za leto 2018;
11. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021;
12. Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učenki s posebnimi potrebami;
13. Seznanitev s predinvesticijsko zasnovo in potrditev Investicijskega programa za projekt »REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN – LJUBLJANA;
14. Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Domžale;
15. Odobritev sredstev za strokovno pomoč Nadzornemu odboru pri izvedbi Nadzora nad pravilnostjo in vsebino elaborata JKP Prodnik.