15. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11. 11. 2020

DNEVNI RED 15. redne seje:
1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
2. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin - prva obravnava;
3. Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin – prva obravnava;
4. Obvezna razlaga tretje alineje 2.1. točke 94. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18, 6/20 in 11/20);
5. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2020 – skrajšani postopek;
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Trzin – druga obravnava;
7. Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin – druga obravnava;
8. Lokalni razvojni program občine Trzin za obdobje 2021 do 2031 – prva obravnava;
9. Volitve in imenovanja: Sklep o predlaganju kandidata za predstavnika Občine Trzin v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije za programsko obdobje 2021 – 2027;
10. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v lasti Občine Trzin.