16. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 16. 12. 2020

DNEVNI RED 16. redne seje:
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11. 11. 2020;
2. Seznanitev z Idejno zasnovo Večnamenske športne dvorane Trzin;
3. Seznanitev s Predinvesticijsko zasnovo Večnamenske športne dvorane Trzin;
4. Investicijski program Večnamenske športne dvorane Trzin;
5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
6. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin - druga obravnava;
7. Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin – druga obravnava;
8. Sklep o podaljšanju veljavnosti Stanovanjskega programa Občine Trzin za obdobje 2016 - 2020;
9. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2021 v Občini Trzin;
10. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin;
11. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2021;
12. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2021;
13. Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2021;
14. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
15. Volitve in imenovanja: Sklep o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani;
16. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin.