17. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 17. 2. 2021

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 16. 12. 2020;
2. Seznanitev s predinvesticijsko zasnovo širitve Zdravstvenega doma Domžale in gradnje podzemne garaže;
3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
4. Seznanitev s pobudo za državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 21 (Ljubljana Šiška - Kamnik Graben);
5. Predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin – prva obravnava;
6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin – skrajšani postopek;
7. Uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Trzin – skrajšani postopek;
8. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
9. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021;
10. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2021.