18. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 24. 3. 2021

DNEVNI RED 18. redne seje:
1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 17. 2. 2021;
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
3. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2020;
4. Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin – druga obravnava;
5. Obvezna razlaga 23. in 24. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18, 6/20, 11/20 in 14/20);
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – prva obravnava;
7. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
8. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju skupne predstavnice ustanoviteljev v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje.