19. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 21. 4. 2021

DNEVNI RED 19. redne seje:
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 24. 3. 2021;
2. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2020 ter Predlog spremembe cene za izvajanje socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«;
3. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod za leto 2020 in Predlog cene za socialno varstveno storitev »Ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2021«;
4. Seznanitev občinskega sveta z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za leto 2020 ter sprejem Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin, Enote vrtca Žabica za leto 2020;
5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
6. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2020;
7. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2020;
8. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2020 – skrajšani postopek;
9. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021 – skrajšani postopek;
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – druga obravnava;
11. Cenik glasila Občine Trzin Odsev;
12. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2021;
13. Seznanitev z dokončnima poročiloma Nadzornega odbora Občine Trzin;
14. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 2021-2027.