20. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 23. 6. 2021

DNEVNI RED 20. redne seje:
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 21. 4. 2021;
2. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od dne 10. 5. 2021 do dne 12. 5. 2021;
3. Odlok o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava;
4. Investicijski program za projekt širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže;
5. Cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (zbiranja bioloških odpadkov);
6. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
7. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2020;
8. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2020;
9. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021 – skrajšani postopek;
10. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 – prva obravnava;
11. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021;
12. Predlog sklepa o mnenju Občine Trzin k osnutkom pokrajinske zakonodaje;
13. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Odsev.