21. redna seja Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 6. 10. 2021

DNEVNI RED 21. redne seje:
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 23. 6. 2021;
2. Potrditev zapisnikov 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 28. do 30. 7. 2021 in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 27. do 31. 8. 2021;
3. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica;
4. Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin, Enote vrtca Žabica za leto 2020;
5. Odlok o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice – druga obravnava;
6. Odlok o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena – druga obravnava;
7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
8. Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2021;
9. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021 – skrajšani postopek;
10. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 – druga obravnava;
11. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023;
12. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2022 in leto 2023;
13. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
14. Sklep o soglasju k imenovanju Milana Kunavarja iz Občine Moravče za skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale.